ApplyMail SMS Gateway:
หน้าหลัก  |  ล็อกอินเข้าสู่ระบบ สมัครใช้บริการ  |  ตัวอย่างการใช้งาน  |  ตารางราคา  |  เกี่ยวกับเรา  |  ติดต่อเรา  

: : หน้าหลัก >> สมัครใช้บริการ >> ข้อตกลง
  ข้อตกลงในการใช้บริการ SMS Gateway

  โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงก่อนสมัครขอใช้บริการ
  แอพพลายเมล์ถือข้อตกลงฉบับนี้เป็นหลักปฏิบัติในการให้บริการ

  คำว่า "แอพพลายเมล์" ในเอกสารนี้ หมายถึง ผู้ให้บริการส่งข้อความสั่น
  (SMS: Short Message Service) จากระบบอินเตอร์เน็ตไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่
  คำว่า "สมาชิก" ในเอกสารนี้ หมาถึง ผู้ใช้บริการของแอพพลายเมล์ประเภทส่งข้อความสั่น
  (SMS: Short Message Service) จากระบบอินเตอร์เน็ตไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่

  สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อปฏิบัติของ แอพพลายเมล์ หากละเมิดหรือไม่ปฏิบัติหรือ
  หลีกเลี่ยงการปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่ง แอพพลายเมล์ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาการยกเลิก
  การเป็นสมาชิกทันที แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผล, ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ
  และ/หรือ ในกรณีมีผู้เสียหาย สมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในความเสียหายนั้นแต่เพียงผู้เดียว

 1. ข้อมูลที่สมาชิกกรอกเพื่อสมัครใช้บริการตลอดจนข้อมูลที่ประกอบการใช้บริการ
  ต้องเป็นความจริง,ครบถ้วนและใหม่ล่าสุด เพื่อประโยชน์ของตัวสมาชิกเอง เช่น
  ในกรณีที่สมาชิกลืมรหัสผ่าน

 2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้คำเหล่านี้ในการตั้งชื่อผู้ใช้(Username) เช่น webmaster,
  hostmaster, admin, administrator, postmaster หรือคำอื่นๆ
  ที่ระบุว่าเป็นผู้ดูแลระบบหรือทีมงานของแอพพลายเมล์

 3. เพื่อความปลอดภัย สมาชิกต้องรักษาชื่อผู้ใช้(Username) และรหัสผ่าน(Password) ให้ดี
  โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ กรณีที่สมาชิกลืมรหัสผ่าน แอพพลายเมล์จะแจ้งรหัสผ่านให้สมาชิก
  ทางอีเมล์ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

 4. บริการ SMS Gateway เป็นบริการในระบบการชำระค่าบริการแบบ ชำระเงินล่วงหน้า (Pre-Paid)
  เมื่อสมาชิกชำระค่าบริการแล้ว แอพพลายเมล์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ

 5. ในการเติมเงินแต่ละครั้ง มีระยะเวลาการใช้งานตามเงื่อนไขในการเติมเงินกำหนด
  หากหมดระยะเวลาการใช้งานแล้ว ยอดเงินของสมาชิกยังเหลืออยู่ ระบบจะยกยอดเงินที่เหลือ
  ไปรวมกับยอดเงินที่สมาชิกเติมในครั้งถัดไป

 6. ภายในระบบส่งข้อความ หากระบบปรากฎข้อความ "ข้อความถูกส่งออกไปเรียบร้อยแล้ว" หมายถึง
  แอพพลายเมล์ยืนยันว่า ข้อความ SMS ของสมาชิก
  ถูกนำส่งไปถึงระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้รับเรียบร้อยแล้ว
  กรณีที่ระบบไม่สามารถส่งข้อความได้ ระบบจะปรากฎข้อความแจ้งให้สมาชิกทราบ
  ในขณะที่สมาชิกส่งข้อความ สมาชิกจะไม่เสียค่าบริการ

 7. สมาชิกเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ความเร็วในการส่งข้อความ SMS จากระบบของแอพพลายเมล์ ไปจนถึง
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้รับข้อความ ขึ้นอยู่กับ ปริมาณการใช้งานเครือข่ายในภาพรวมทั้งหมด
  ของประเทศไทย และ ปริมาณการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับข้อความ ทำให้
  แอพพลายเมล์ไม่สามารถรับรองได้ว่า ข้อความ SMS จะถูกส่งไปถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับ
  ในทันท่วงที ได้ตลอดเวลา

 8. สมาชิกเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การส่งข้อความ SMS ขึ้นอยู่กับ
  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของประเทศไทย,
  การเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างสมาชิกและแอพพลายเมล์,
  ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย,
  ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับ และ
  การเปิด/ปิด,ยี่ห้อ,รุ่น ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับ เป็นปัจจัย ทำให้
  แอพพลายเมล์ไม่สามารถรับประกันผลการส่งข้อความ SMS ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ และ/หรือ
  ไม่รับผิดชอบ กรณีที่สมาชิกกรอก หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับ ข้อความ SMS ผิด และ/หรือ
  หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับ SMS ไม่ได้อยู่ในระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว
  อันเป็นเหตุให้ข้อความ SMS ส่งไปไม่ถึงผู้รับ

 9. ข้อความ SMS ที่สมาชิกส่งไปถึงผู้รับ สามารถส่งได้ 160 ตัวอักษรต่อหนึ่งข้อความ
  หากมีภาษาไทยหรืออักขระพิเศษปะปนอยู่ในข้อความส่งได้ 70 ตัวอักษรต่อหนึ่งข้อความ

 10. สมาชิกต้องไม่ส่งข้อความ ถ้อยคำหยาบคาย, กล่าวหาผู้อื่น, ดูหมิ่นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์,
  ที่อยู่เว็บไซต์เว็บเพจ(URL) ที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์, ไม่เป็นความจริง,
  ยั่วยุให้เกิดความแตกแยก, พนันขันต่อ, ผิดศีลธรรม, วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และ/หรือ
  ข้อความอันเข้าข่ายที่เป็นการรบกวนผู้อื่น และ/หรือ สมาชิกด้วยกันเอง ตลอดจนการกระทำใดๆ
  อันเป็นการกระทำผิดกฏหมาย ของประเทศไทย หากมีผู้เสียหาย สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
  กับความผิดนั้นแต่เพียงผู้เดียว

 11. แอพพลายเมล์ให้บริการ การต่อเชื่อมแบบ API ซึ่งเป็นมาตรฐาน พร้อมคู่มือการใช้งาน และ
  ตัวอย่างโปรแกรม สมาชิกไม่สามารถเรียกร้องให้แอพพลายเมล์ จัดทำ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไข
  ระบบของแอพพลายเมล์ให้รองรับกับระบบของสมาชิกรายใดรายหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ

 12. สมาชิกมีความเป็นส่วนตัว แอพพลายเมล์ไม่มีสิทธิ์นำข้อมูลของสมาชิก, ข้อความที่สมาชิกส่งถึงผู้รับ
  และ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับ ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ

 13. แอพพลายเมล์ให้บริการในการสอบถามข้อมูลและรับแจ้งปัญหาทางอีเมล์ทุกวันตลอด 24 ชม.
  หากสมาชิกต้องการติดต่อพูดคุยสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่โปรดติดต่อในเวลาทำการ
  ส่วนในกรณีฉุกเฉินนอกเวลาทำการสมาชิกสามารถแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสมาชิกได้สะดวก
  มาทางอีเมล์ เจ้าหน้าที่ของแอพลายเมล์จะเป็นฝ่ายที่โทรศัพท์ติดต่อกลับไปยังสมาชิก

 14. แอพพลายเมล์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและอัตราค่าบริการได้
  โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

 
  เมนูหลัก:
  สมัครใช้บริการ
  ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
  ตารางราคา
  ตัวอย่างการใช้งาน
  เกี่ยวกับเรา
  ติดต่อเรา
 

  คำแนะนำ:
  โปรดอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงก่อนสมัครใช้บริการ เพื่อรับทราบสิทธิ์ของท่าน, การกดปุ่มยอมรับ ท้ายเอกสาร หมายถึง ท่านยอมรับ ในข้อตกลง ฉบับนี้ และให้ผูกพันธ์ ท่านได้ ตามกฎหมาย
 

© 2000-2013 สงวนลิขสิทธิ์ โดย แอพพลายเมล์